+0034 986 551 107 info@opp20.com

CONFRARIA SAN XULIÁN

da Illa de Arousa

 

 

 

A CONFRARIA

Case un século de historia

A Confraria de Pescadores de A Illa de Arousa ten a súa orixe no ano 1932, sendo seu patrón maior D. Avelino Fuentes García.

É unha corporación de dereito público, sen ánimo de lucro, con entidade xurídica propia, que ten como ámbito territorial o concello da Illa de Arousa. Actúa como órgano de consulta e colaboración da Administración en materias relativas á actividade extractiva e ordenación do sector pesqueiro e representa os intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector e dos seus asociados.

D. Avelino Fuentes, primeiro patrón maior, 1932

FUNCIÓNS

Como órgano de consulta e colaboración:

Elevar á Administración propostas sobre materias de interese pesqueiro e, en particular, sobre aquelas accións dirixidas á mellora das condicións técnicas, económicas e sociais da actividade pesqueira.

Colaborar coa Administración na elaboración das estatísticas do sector pesqueiro e marisqueiro e, en particular, remitir á Consellería competente en materia de pesca os datos relativos á descarga e primeira venda dos recursos mariños en fresco, no plazo e na forma determinada regulamentariamente.

Actuar como oficinas públicas no referente á recepción, rexistro e tramitación de documentación dirixida á Consellería do Mar, cando así se establezca en virtude da disposición regulamentaria.

Promover la creación de servizos comúns para os asociados.

Orientar a todos os asociados sobre as accións derivadas da aplicación da normativa relativa ao sector pesqueiro e, en particular, sobre axudas, subvencións e programas establecidos pola Administración pública.

Velar plo cumprimiento da normativa vixente en materia de pesca, descarga e primera venda e comercialización dos recursos mariños.

Promover actividades de formación dos profesionais nas actividades relativas á pesca.

FUNCIÓNS

En defensa dos intereses dos profesionais:

Acta de entrega  asinada por D. Avelino Fuentes o 17 de xaneiro de 1932

 • Promover a creación de servizos sociais, recreativos, culturais ou semellantes para os seus asociados.
 • Xestionar as áreas de zona marítima e marítimo-terrestre que lle foron confiadas mediante o título administrativo habilitante correspondente expedido pola Administración competente.
 • Xestionar e administrar aqueles bens patrimoniais que lles sean cedidos por calqueira Administración Pública para o cumprimiento dos seus fins.
 • Responsabilizarse da vixilancia das zonas de dominio público marítimo e marítimo-terrestre que lles foran confiadas para seu aproveitamento.
 • Promover a execución de plans de capturas, concentrar a oferta e regularizar os prezos.
 • Administrar seus propios recursos e patrimonio.
 • Establecer os plans de producción e comercialización co fin de mellorar a calidade dos produtos e adaptar o volume de oferta ás esixencias do mercado.
 • Adoptar as medidas necesarias para a aplicación da política pesqueira comunitaria que sexan de competencia dos produtores.
 • Fomentar o movemento asociativo como instrumento para a consecución dos obxectivos de ordenación e potenciación do sector.

Fotografía, posiblemente, da manifestación de 1901

A estrada Cabodeiro Faro, actual Avenida Castelao

 • Prestar servizos de carácter xeral a os socios.
 • Promover el recoñecemento social da profesión de pescador mediante a divulgación da cultura mariñeira, da difusión do coñecemento da actividade pesqueira en toda a súa extensión e o fomento das actividades turísticas, culturais e de lecer vencellados á pesca e ao mar, dirixidas tanto a propia comunidade mariñeira como a la sociedade en xeral.
 • Realizar traballos administrativos e xestións que conleva a actividade profesional pesqueira e mesmo deportiva dos seus socios.
 • As demáis funcións que lles confiren seus estatutos.

100 anos de salitra nas mans

Como patrón maior da Confraría de Pescadores e da OPP-20, é unha satisfacción presentar aos nosos socios este libro que, co nome de «100 anos de salitre nas mans», recolle a historia de cen anos do sector do mar, un sector importantísimo hoxe e, como poderemos ver, tamén no pasado…

Juan José Rial Millán

A Illa de Arousa, febreiro de 2022

PROXECTOS CONFRARIA

Unindo esforzos para mellorar cada día

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MARIÑOS E MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DOS/AS MARISCADORES/AS.

Anualidade 2023

Adquisición de maquinaria para restauración de ecosistemas mariños da Illa de Arousa e mellora das condicións de traballo dos/as mariscadores/as pertencenetes á Confraría de Pescadores San Xulián da Illa de Arousa.

REXENERACIÓN DO BANCO DE O CAMPO (AR-045) DE A ILLA DE AROUSA 

O obxectivo foi aumentar a superficie de bancos marisqueiros produtivos.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VIXILANCIA E OUTROS.

Anualidade 2023

Adquisición de material de vixilancia para a Guarda Rural, entre outros, dúas motocicletas para a realización dun servizo máis rápido e eficaz na temporada de verán.

PROXECTO DE REXENERACIÓN E ACONDICIONAMENTO A PÉ 

O obxectivo foi aumentar a superficie de bancos marisqueiros produtivos.

PROXECTO DE REXENERACIÓN E ACONDICIONAMENTO A PÉ 2021.

PE209B-2021F-028

Arado: remoción do terreo, mediante grades tiradas por embarcación, dunha superficie total de 11.600m2, dos cales na zona do Aguiuncho “AR-321” rexenerouse unha superficie de 5.400 m2 e na zona do Cabodeiro “AR-041” rexenerouse unha superficie de 6.200 m2

Sementeira: aportouse 1.200.000 unidades de ameixa babosa de talla 15-18mm provinte de criadeiro, das cales 500.000 unidades sementáronse na zona do Aguiuncho “AR-321” e 700.000 unidades sementáronse na zona do Cabodeiro “AR-041”.

PROXECTO DE REXENERACIÓN NO BANCO DE CAMAXE-SALINAS 

Consistente na limpeza e remoción do terreo previas á sementeira de 1.000.000 de unidades de ameixa xaponesa de talla 14-18mm