+0034 986 551 107 info@opp20.com

PROXECTOS OPP-20

Unindo esforzos para mellorar cada día

 

 

 

Sustentabilidade e Competitividade

PROXECTO COLECTIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA E VIXILANCIA

Este proxecto ten por obxectivo fomentar a extracción dos recursos mariños vivos dunha forma responsable, equilibrada, sostible e competitiva, ademáis de mellorar as condicións de vida e traballo das personas que se adican a esta actividade e de contribuir a conservación do medio mariño e biodiversidade das especies.

Para a consecución deste obxectivo vanse levar a cabo as seguintes actividades:

Asesoramento técnico

A.

 • Realización de mostraxes de densidade poboacional nas zonas de producción para o marisqueo a pe e a flote.
 • Realización de mostraxes de mortalidade poboacional nas zonas de produción para o marisqueo a pe e a flote
 • Realización de mostraxes nos parques de preengorde.
 • Realización de mostraxes de captura post-tamizado na lonxa.
 • Recollida e remisión de mostras de moluscos a INTECMAR, colaborando coa vixilancia epidemiolóxica.
 • Elaboración, en colaboración cos biólogos da Consellería, de informes técnico-biológicos co obxectivo de mellorar a xestión responsable e sostible das zonas de produción.
 • Controis de asistencia de extracción, limpezas e traslados para marisqueo a pe e a flote.
 • Elaboración de listaxes de limpezas e traslados de semente para marisqueo a pe e a flote.
 • Supervisión nas praias das labores de limpeza, sementado e rareos no marisqueo a pe, a flote e recursos específicos.
 • Solicitudes de permisos de apertura y anulaciones para marisqueo a pie y a flote.
 • Participación na organización de sementeira a pé e a flote.
 • Colaboración na formación continua dos socios, organizando cursos que facilitan a adquisición de competencias vencelladas a unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas nos que viven.  Mantendo xuntanzas explicativas coas mariscadoras a pe, mariscadores a flote, e mergulladores de recursos específicos e outros sectores (nasa, trueiro, artes de enmalle, etc.).
 • Organizar as quendas de embarcacións encargadas da eliminación dos depredadores nos bancos produtivos.
 • Realización de muestreos de densidad poblacional en las zonas de producción para el marisqueo a pie y a flote.
 • Realización de muestreos de mortalidad poblacional en las zonas de producción para el marisqueo a pie y a flote
 • Realización de muestreos en los parques de preengorde.
 • Realización de muestreos de captura post-tamizado en la lonja.
 • Recogida y remisión de muestras de moluscos a INTECMAR, colaborando con la vigilancia epidemiológica.
 • Elaboración, en colaboración cos biólogos de la Consellería, de informes técnico-biológicos con el objetivo de mejorar la gestión responsable y sostenible de las zonas de producción.
 • Controles de asistencia de extracción, limpiezas y traslados para marisqueo a pie y a flote.
 • Elaboración de listados de limpiezas y traslados de semilla para marisqueo a pie y a flote.
 • Supervisión en las playas de las labores de limpieza, siembra y rareos en el marisqueo a pie, a flote e recursos específicos.
 • Solicitudes de permisos de apertura y anulaciones para marisqueo a pie y a flote.
 • Participación en la organización de siembre a pie y a flote.
 • Colaboración en la formación continua de los socios, organizando cursos que facilitan la adquisición de competencias vinculadas a una mejor gestión y conservación de los recursos marinos vivos y de los ecosistemas en los que viven. y manteniendo reuniones explicativas con las mariscadoras a pie, mariscadores a flote, buzos de recursos específicos y otros sectores (nasa, trueiro, artes de enmalle, etc.).
 • Organizar los turnos de embarcaciones encargadas de eliminación de depredadores de los bancos productivos.

Control de Recursos

B.

Para combater o furtivismo existente e evitar o perigo da súa proliferación, é necesaria a existencia de vixilancia en toda a zona. Esta vixilancia ten por obxectivo o control dos propios mariscadores e mariscadoras de A Illa de Arousa e de alleos; colaborando así mesmo coa Consellería do Mar nas funcións de control e vixilancia dos bancos marisqueiros na contorna de A Illa de Arousa.

Os vixiantes por mar ocúpanse de verificar que os documentos de alternancia, e os roles de tripulantes e despachos das embarcacións estén correctamente dilixenciados e despachados, ademáis de controlar en todo momento as zonas de extracción, as tallas e os cupos extraídos. Por terra efectúan os controis de pesada, talla e cupos das mariscadoras a pe, verificando así mesmo os permisos de cada unha delas; tamén acoden con celeridade a calquera punto das concesións en persecución de calquera caso de furtivismo denunciado ou percibido.